UBYTOVACÍ PORIADOK

1. Hotel môže ubytovať len hosťa, ktorý sa riadne prihlási. Za tým účelom predloží návštevník pracovníkovi na recepcii hotela svoj osobný doklad o totožnosti, identifikačnú kartu (občiansky preukaz) alebo platný cestovný pas. Pracovník recepcie hosťovi vydá hneď pri nástupe ubytovací preukaz s uvedením jeho mena, čísla izby, dĺžky pobytu, prístupovú kartu.

2. Používanie hotela je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými ochoreniami.

3. Hotel poskytuje ubytovaným hosťom služby v rozsahu určenom vyhláškou č. 419/2001 MH SR, ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení.

4. Hosť používa izbu po dobu, ktorú dohodol s hotelom pri príchode.

5. Neubytovaný hosť je povinný nahlásiť svoju návštevu na recepcii hotela. Návštevy v hotelových izbách sú povolené od 8.00 do 22.00 hodiny.

6. Hosť vyúčtuje svoj pobyt pri príchode na recepcii hotela. Hosť sa odhlási z pobytu najneskôr do 10.00 hod v deň odchodu, v tej istej dobe uvoľní izbu. Ak hosť tak neurobí v určenej dobe, hotel môže účtovať pobyt aj nasledujúci deň.

7. Hosť má nárok na izbu od 14.00. Ak sa ubytuje pred 6.00 hodinou rannou, uhradí cenu za ubytovanie za celú predchádzajúcu noc.

8. V izbe alebo spoločenských priestoroch hotela nesmie hosť bez súhlasu vedenia hotela premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie.

9. V objekte hotela, osobitne v izbách nie je hosťom povolené používať vlastné elektrické spotrebiče, s výnimkou elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiace, príp. masážne strojčeky, sušiče vlasov a pod.).

10. Hosť je povinný pri odchode z izby uzatvoriť vodovodné uzávery, vypnúť v izbe a priľahlých priestoroch elektrické osvetlenie a ďalšie spotrebiče (rádio, televízor a pod.) a uzatvoriť dvere. Po ukončení pobytu, v deň odchodu pri odhlásení sa z hotela, odovzdá hosť magnetickú kartu na recepcii.

11. Z bezpečnostných dôvodov, nie je povolené nechať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých osôb v izbe a ostatných spoločenských priestoroch hotela.

12. Hosťovi nie je povolené brať na izbu športové náradie a predmety, pre ktoré je na úschovu vyhradené miesto.

13. V čase od 22.00 do 6.00 hodiny je hosť povinných dodržať nočný kľud.

14. V hoteli je na viditeľnom mieste vyvesený požiarny poriadok – hosti sú povinní riadiť sa ním počas pobytu.

15. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch hotela. V hotelových izbách a spoločenských priestoroch hotela platí prísny zákaz fajčenia. Hotel je oprávnený účtovať sumu 35,- EUR za porušenie tohto zákazu.

16. Reklamačný poriadok je k dispozícii na recepcii hotela.

17. Za škody spôsobené na majetku hotela zodpovedá hosť podľa platných právnych predpisov.

18. Do priestorov hotela je možné prichádzať motorovými vozidlami len po prístupových cestách a s vozidlami parkovať len na vyhradených miestach pre parkovanie ubytovaných hostí.

19. Sťažnosti hosťa a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti hotela prijíma recepcia hotela.

20. Ubytovaný hosť je povinný dodržiavať ustanovenia ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho poruší hrubým spôsobom, hotel podľa $ 759 ods. 2 občianskeho zákonníka môže od zmluvy o ubytovacích službách odstúpiť ešte pred uplynutím dohodnutého času.